Can you decipher the word tfel

Translation of "rozszyfrować" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Próbowałem rozszyfrować, ale to nie kod M.A.B.K.
Kardasjanie zrobią wszystko, żeby rozszyfrować I moc.
S.H.I.E.L.D. próbuje rozszyfrować, co zostało napisane na tablicy.
Big S.H.I.E.L.D. still trying to decipherwhat was on the board.
Ktoś taki uczy się jak rozszyfrować twarz.
Naprawdę? Mężczyzn bardzo łatwo rozszyfrować.
Jak rozszyfrować sen zrozumieć symbolikę snów.
Żeby rozszyfrować wiadomość, trzeba znać ustawienia maszyny.
To get a message to decipher, you need to know the settings of the machine.
Próbujemy rozszyfrować tę część napisów od miesięcy, ale bez większych rezultatów.
We have been trying this section for months to decipher... so far with little success.
May rozszyfrować starożytny język, ale zagadkowe telefony mnie nie bawią.
Ancient languages to decipher is fun, encrypted calls are not.
Cóż, wasza świątobliwość, chcę rozszyfrować zwój templariuszy, przez który będziesz piał z zachwytu.
"Well, Your Holiness, I intend a Templar scroll to decipherthat knocks you off your stool ".
Więc chcecie, żebym pomógł wam rozszyfrować mapę?
Może pomoże mi pan rozszyfrować kod nadawany dziś przez BBC.
Skradli decoder, aby rozszyfrować mapę do skarbu templariuszy.
They stole the decoder to get the card to decipher to the treasure of the Knights Templar.
Próbowałem rozszyfrować, ale to nie było kodowanie M.A.B.K.
Sprowadź płk Carter, aby pomogła ci rozszyfrować wiadomość.
Zamiast spać, będę chodził po mieszkaniu, - starając się rozszyfrować te wizje.
Instead of sleeping, I'm going to walk through this apartment and try these visions to decipher.
Przepraszam, pani doctor, ale próbowałam rozszyfrować transmisję z planety Harvest.
Excuse me, Doctor, but I tried a transfer from the planet Harvest to decipher.
Jak to ma pomóc rozszyfrować te rzeczy?
Umiesz to rozszyfrować, ty wątły narcyzie?
A na pewno skarb ukryty na bezludnej wyspie i tylko jest w stanie rozszyfrować znaki tajemne, można przenieść do przodu w poszukiwaniu informacji, które musi zawierać ryzyka związanego z narażeniem życia.
And certainly hidden on a desert island and only able to treasure to decipher The secret sign, allows you to move forward in search of information that will have to bear the risk associated with the stake of your life.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 195. Exactly: 195. Elapsed time: 81 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.